<<PREV     <BACK TO GALLERY>     NEXT>>

MonkeyPlaysJacks-BLarsonArt.jpg

THE MONKEY PLAYS JACKS

GRAPHITE, CHARCOAL, PASTEL

15” x 15”

2014

<<PREV     <BACK TO GALLERY>     NEXT>>